SZEMERE-VET ÁLLATORVOSI RENDELŐ

Budapest, 1185 Üllői út 576. ( a Lőrinc centerrel szemben) Tel: 290-28-97,

 1. Mi a Tájékoztató célja, mikortól és meddig érvényes, milyen fogalmakat használunk?

 1. A jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja:

  1. a mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályoknak [így különösen AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK (GDPR – a továbbiakban: Rendelet) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (Infotv.)] történő megfelelés.

  2. a Rendelet 5. cikke szerinti elvek (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság, integritás és bizalmas jelleg, elszámoltathatóság) konkrét megvalósulásának biztosítása.

 2. A Tájékoztató időbeli hatályát a fedlapon és oldalanként a láblécben szereplő dátum jelzi. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a Tájékoztatót bármikor módosítsa és új Tájékoztatót tegyen közzé honlapján. Új verzió hatályba lépésével a korábbi verzió hatályát veszti.

 3. A Tájékoztatóban használt fogalmak, meghatározások

Érintett (Ön): azonosított vagy azonosítható természetes személy

(azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó, egy vagy több tényező alapján azonosítható);

Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan, vagy másokkal együtt meghatározza;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

 1. Ki az Adatkezelő, kik az adatfeldolgozók?

Az Adatkezelő:

neve: Futrinka Állatorvosi Rendelő Kft.

képviseli: Suhajda Zoltán

adószáma: 23166046-1-43

székhelye: 1185 Budapest, Üllői út 576.

e-mail címe: szemerevet@t-online.hu

weboldala: http://szemerevet.hupont.hu/

Adatfeldolgozók:

 1. Tárhelyszolgáltató

neve: Eladonline Kft.

képviseli: Fenyvesi Márton

székhelye: 1035. Budapest, Miklós utca 13. 8. em. 42.

adószáma: 23282944-2-41

weboldala: http://www.hupont.hu/

az általa végzett művelet: Tárhelyszolgáltatás, személyes adatok tárolása.

További adatfeldolgozót igénybe vesz-e: NEM. 1. Könyvelő, bérszámfejtő

neve: NIRON Kft.

képviseli: Boronyák Ágnes Eszter

adószáma: 14093791-2-41

székhelye: 1130. Budapest, Párkány utca 44. 1. em. 6.

az általa végzett művelet: Az adózás rendjéről és a számviteli szabályokról szóló jogszabályoknak megfelelő könyvelési feladatok és a munka törvénykönyve szerinti bérfizetési adminisztráció ellátása a jogszabályokban meghatározott adatok felhasználásával.

További adatfeldolgozót igénybe vesz-e: NEM.

 1. Számlázási szolgáltató, szoftver szolgáltató, hírlevélküldési szolgáltató

neve: Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft.

képviseli: Málits József

weboldala: www.alpha-vet.hu

adószáma: 10303304-2-44

székhelye: 1194. Budapest, Hofherr Albert 38-42.

e-mail címe: info@alpha-vet.hu

az általa végzett művelet: számlák kiállítása, állatorvosi ügyviteli szoftver fejlesztése, üzemeltetési támogatás nyújtása.

További adatfeldolgozót igénybe vesz-e: NEM.

 1. Foglalkozás egészségügyi szolgáltató

neve: Hercegprímás-Medical Kft.

képviseli: Dr. Lovas Beatrix

adószáma: 13970855-1-41

székhelye: 1054. Bp, Szemere u. 23. IV/2.

az általa végzett művelet: A munkavállalók FESZ vizsgálatának elvégzése.

További adatfeldolgozót igénybe vesz-e: NEM.

 1. Labor szolgáltatók,

Az Adatkezelő a tevékenységéhez szükség szerint, a sürgősség és rendelkezésre állás alapján elérhető állatorvosi laboratóriumok szolgáltatásait is igénybe veheti, különösen, de nem kizárólagosan:

www.vetmedlabor.hu ; www.duobakt.hu ; www.matrix-lab.hu ; www.vetlabor.hu ; www.praxislab.hu

Az általuk végzett művelet: állatok vér-, bélsár, vizelet, bőr-szőr, testváladék, szövettani stb. vizsgálata az állat és az állat tulajdonosának nevével azonosítva.

 1. Helyettesítő állatorvos(ok)

Az Adatkezelő a tevékenységéhez szükség szerint eseti szerződéssel is igénybe vehet további állatorvos(oka)t.

Az általuk végzett művelet: vizsgálatok elvégzése az Adatkezelő által biztosított infrastruktúra és eszközök igénybe vételével. A Szent Bernát Kisállat-ambulancián egyébként szokásos és rutinszerű vizsgálatok elvégzése, védőoltások beadása, műtétek elvégzése, kórházi betegek ellátása és a mindezekhez kapcsolódó adminisztráció elvégzése.

 1. Kamarai, hatósági eljárások során betekintést nyerő adatfeldolgozók

Az Adatkezelő a beavatkozás Magyar Állatorvosi Kamara (MÁOK) és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallal (NÉBIH) által előírt szakmai protokolljainak megfelelően ellátja az állatot, ennek során elvégzi az előírt adminisztrációt is a MÁOK/NÉBIH kisállatnyilvántartó PetVetData rendszerébe (https://www.petvetdata.hu/ ) történő adatok felvételével.

 1. Kezelünk-e személyes adatok különös kategóriájába tartozó adatot?

A személyes adatok különös kategóriáiba (ilyen a: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adat) tartozó adatot – a munkaviszony esetén jogszabály által előírt egyes adatokat kivéve –nem kérünk és nem kezelünk.

A bármely módon tudomásunkra hozott vagy tudomásunkra jutott ilyen adatot nem rögzítjük. Ha az ilyen adat tudtunk nélkül kerül bármely rendszerünkbe, azt annak észlelését követően haladéktalanul töröljük.

 1. Hogyan vizsgáljuk az adatkezelés jogszerűségét?

 1. Az adatkezelés jogszerűségét tevékenységünk minden fázisában vizsgáljuk, csak olyan adatot és addig kezelünk, amelynek célját, jogalapját igazolni tudjuk. Valamely jogalap feltételének megszűnése esetén az adatkezelés csak abban az esetben folytatható, ha megfelelő másik jogalap igazolható.

 2. Az adatkezelés jogalapjai az Adatkezelő által meghatározott sorrendben:

  1. az adatkezelés az érintettet, mint szerződéses felet érintő szerződéses kötelezettség teljesítéséhez szükséges; [6. cikk (1) b)]

  2. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; [6. cikk (1) c)]

  3. az adatkezelés az adatkezelő – érdekmérlegeléssel alátámasztott – jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges; [6. cikk (1) f)]

  4. az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez; [6. cikk (1) a)]

 3. A jogalapok igazolásának módja fő szabály szerint az írásbeliség, a ráutaló magatartással létrejött jogalap esetén is vizsgálni kell, hogy az utólag egyértelműen igazolható-e. Kétség esetén az észszerűség és gazdaságosság szempontjaira tekintettel törekedni kell a ráutaló magatartással létrejött adatkezelés írásbeli megerősítésére.

 4. Fennálló érvényes szerződés szerződőjével kapcsolatosan az Adatkezelő a Rendelet 6. cikk (1) b) pontja alapján kezeli tovább a Rendelet hatályba lépését követően is a szerződéses fél adatait a szerződés megszűnéséig.

 5. A szerződés megszűnését követően az Adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség, illetve az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése érdekében annak igazolható fennállásáig végez adatkezelést.

 1. A szerződéses kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezeléseinkről

A jelen pont az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés feltételeit részletezi, amelyben az érintett az egyik fél, vagy ilyen szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. [Rendelet 6. cikk (1) b)]

  1. Természetes személy, mint szerződő ügyfél adatainak kezelése

 1. Az adatkezelés célja: Az érintett számára megfelelő információ és támogatás nyújtása, valamint kapcsolattartás a szerződés előkészítése (pl. ajánlatkérés, ajánlatadás, egyeztetés az ajánlat alapján, az ajánlat elfogadása, Általános Szerződési Feltételek alkalmazása esetén annak megismertetése), fenntartása, teljesítése és megfelelő megszüntetése érdekében.

 2. Az adatkezelés jogalapja: Amennyiben az információkérés szerződés létrehozatalára, annak fenntartásával kapcsolatos kérdésre, módosítására, megszüntetésének előkészítésére irányul, az adatkezelés jogalapja a szerződés. Amennyiben az információkérés szerződésen kívüli célra vonatkozik, az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.

 3. A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái: Az Adatkezelő információ adással, szerződés előkészítéssel, szerződés teljesítéssel foglalkozó munkavállalói.

 4. A kezelt adatok köre és célja: név – azonosítás; e-mail cím – kapcsolattartás, igény pontosítása, információ adás; telefonszám – kapcsolattartás, igény pontosítása, információ adás; kérdés/kérés tartalma – a válaszadás input adata.

 5. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől szerződéshez kapcsolódó információt/ajánlatot kér személyes adatainak megadásával, valamint minden természetes személy, akivel az Adatkezelő szerződést köt, akár írásban, akár ráutaló magatartással.

 6. Az adatkezelés időtartama: A szerződés fennállásáig, illetőleg annak megszűnését követően az adatkezelő jogos érdeke alapján a szerződésből fakadó jogok elévüléséig, valamint a számviteli szabályok szerinti iratmegőrzési idő leteltéig.

 7. Az adatkezelés folyamata:

  1. az érintett a maga által választott módon (személyesen, telefonon, e-mail-ben, egyéb formában) információ kérés/ajánlatkérés céllal fordul az Adatkezelőhöz.

  2. az Adatkezelő a kérést, igényt szükség szerint pontosítja az érintettel.

  3. az Adatkezelő megadja a kért információt/ajánlatot azon a módon, ahogy az érkezett, illetve ahogy arról az érintettel megállapodott.

  4. az ajánlat elfogadásával vagy írott, illetve ráutaló magatartással létrejött szerződéskötéssel létrejön a szerződéses kapcsolat.

  1. Jogi személy ügyfelek természetes személy képviselőire vonatkozó adatkezelés

 1. Az adatkezelés célja: Az Adatkezelőnek a jogi személy partnere által kijelölt személyekkel történő együttműködése, valamint a velük való általános üzleti kapcsolattartás.

 2. Az adatkezelés jogalapja: A felek közti szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítése.

 3. A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái: Az Adatkezelőnek a szerződés teljesítésében eljáró munkavállalói.

 4. A kezelt adatok köre és célja: név – azonosítás; e-mail cím – kapcsolattartás; telefonszám – kapcsolattartás.

 5. Az érintettek köre: Minden természetes személy, akit az Adatkezelővel szerződött jogi személy a szerződés teljesítésére képviselőként, kapcsolattartóként, eljáróként kijelölt.

 6. Az adatkezelés időtartama: A szerződés, illetve az üzleti kapcsolat megszűnését követő 5 évig.

 7. Az adatkezelés folyamata:

  1. a felek a szerződésben meghatározzák mindkét részről az abban képviselőként, kapcsolattartóként, teljesítésben eljáróként kijelölt személyeket;

  2. az érintettek teljesítik a szerződés által rájuk rótt feladatokat, szükség szerint együttműködve azokban;

  3. szükség szerint dokumentálják az együttműködésük eseményeit (emlékeztetők, feljegyzések, jegyzőkönyvek stb.), a szerződés teljesítése szempontjából lényeges dokumentumokat archiválják.

 1. A jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezeléseinkről

  1. Adó- és számviteli kötelezettség teljesítésével összefüggő adatkezelés

 1. Az adatkezelés célja: A vevő-szállító minőségben az Adatkezelővel kapcsolatba kerülő természetes személyek és jogi személyek természetes személy képviselőinek személyes adatait tartalmazó dokumentumok (számlák, szállítólevelek stb.) kezelése az ehhez kapcsolódó vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályok alapján. Ilyen jogszabály a Tájékoztató hatályba lépésekor különösen:

 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény ( a továbbiakban: Art.) és különösen annak 50. §-a;

 • az általános forgalmi adóról 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: ÁFA tv.) és különösen annak 169. §-a;

 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) és különösen annak 167. §-a.

 1. Az adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.

 2. A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái: Az Adatkezelőnek adózási, könyvviteli adminisztrációját ellátó munkavállalói, és/vagy az ilyen szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozói, a munkáltató kifizetését utalványozó vezetője, az erre vonatkozó ellenőrzést végző munkavállaló (pl. belső ellenőr) vagy adatfeldolgozó.

 3. A kezelt adatok köre és célja: a jogszabályok által előírt adattartalom és az ennek teljesítéséhez kötelezően használt dokumentumok, bejelentő formulák adatai a jogi kötelezettség teljesítése érdekében.

 4. Az érintettek köre: Minden vevő és szállító, aki/amely az adatkezelővel kapcsolatba kerül.

 5. Az adatkezelés időtartama: A gazdasági eseményt követő 8 évig.

 1. A jogos érdekünk érvényesítéséhez szükséges adatkezeléseinkről

  1. Toborzás – kiválasztásban részt vevő jelentkezők adatainak kezelése

 1. Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő, mint munkáltató által közzétett álláshirdetésre jelentkező természetes személyek közül az állást elnyerő jelölt kiválasztása, az állást elnyerő és azt el nem nyerő jelöltek erről szóló tájékoztatása, az ehhez szükséges kapcsolattartás.

 2. Az adatkezelés jogalapja: A jelentkezés önkéntes hozzájáruláson alapul, de a kiválasztási folyamat alatt az Adatkezelőt, mint munkáltatót köti az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebtv. ), amely alapján a munkához való hozzájutásban, különösen nyilvános álláshirdetésben, a munkára való felvételben, az alkalmazási feltételekben a munkáltatónak be kell tartania az egyenlő bánásmódot.

 3. A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái: Az Adatkezelő toborzással, kiválasztással foglalkozó munkavállalói és/vagy az ezzel esetileg megbízott toborzó vagy fejvadász vállalkozás, mint ilyen szerepében adatfeldolgozó, az Adatkezelő munkáltatói jogkörgyakorlója.

 4. A kezelt adatok köre és célja: név – azonosítás; önéletrajz (az abban szereplő személyes adatokkal) – azonosítás, a kiválasztás során értékelt tartalom; telefonszám – kapcsolattartás; Interjúk jegyzőkönyve – azonosítás, a kiválasztás során értékelt tartalom; Tesztek – a kiválasztás során értékelt tartalom;

 5. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki álláshirdetésre önéletrajza, kísérőlevele megküldésével jelentkezik.

 6. Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő a jelentkezéssel és kiválasztással kapcsolatos dokumentumokat a keletkezésüktől számított 3 évig kezeli tekintettel arra, hogy a vonatkozó és hatályos Ebtv. 17. §-a szerint az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését vizsgáló hatósági eljárás akkor indítható meg, ha a jogsértésről való tudomásszerzéstől számított egy év, és a jogsértés bekövetkezésétől számított három év még nem telt el. A munkáltató ezen időn belül indított eljárásban csak akkor tudja bizonyítani az egyenlő bánásmód követelményének általa történt megtartását, amennyiben az ehhez szükséges dokumentumok a birtokában vannak. A 3 év letelte után a dokumentumokat a munkáltató megsemmisíti.

 7. Az adatkezelés folyamata:

  1. az érintett az álláshirdetésben megadott módon elküldi a jelentkezését az Adatkezelőnek, mint munkáltatónak;

  2. a kiválasztással foglalkozók elvégzik a kiválasztást az erre vonatkozó protokoll szerint;

  3. a munkáltatói jogkört gyakorló vezető dönt a kiválasztott személyről;

  4. a kiválasztott személyt és az elutasított személyeket a munkáltató értesíti a kiválasztás lezárásáról és annak számukra releváns eredményéről;

  5. amennyiben a munkáltató egy elutasított jelentkező adatait esetleges későbbi foglalkoztatás lehetősége céljából tovább kívánja kezelni, az érintettet fel kell hívnia ez erre vonatkozó nyilatkozat megtételére. Ilyen nyilatkozat birtokában az érintett később megszólítható, nyilatkozat hiányában viszont csak akkor lehet a kiválasztás során figyelembe venni, ha az érintett ismételt álláshirdetésre jelentkezik.

  6. a kiválasztást végzők archiválják a kiválasztás során keletkezett dokumentumokat;

  7. esetleges Egyenlő Bánásmód Hatóság általi felhívásra a munkáltatói jogkör gyakorlója és/vagy jogi képviselője részére az archívumból előveszik a vonatkozó dokumentumokat, akik azokat felhasználják az eljárásban.

  8. a 3 év elteltével a munkáltató kijelölt munkatársa megsemmisíti a dokumentumokat.

 1. Az érintett hozzájárulása alapján történő adatkezeléseinkről

  1. Ügyfélszolgálati tevékenység személyesen, telefonon, e-mailen keresztül

 1. Az Adatkezelő ügyfélszolgálati jellegű tevékenységet végez személyesen, telefonon, e-mailen keresztül. Amennyiben ezek során az érintett minden kérdése kapcsán megfelelő szolgáltatást kap, és az érintett személyes adatait nem rögzítik, nem történik adatkezelés. Amennyiben a szolgáltatás csak az érintett visszahívása vagy e-mailen történő információ adás révén valósulhat meg és az általa megadott adatokat az Adatkezelő papír alapú hívásnaplóba vagy elektronikus felületen (a továbbiakban: Hívásnapló) rögzíti, az adatkezelés megvalósul, melyet a jelen pont szerint végez az Adatkezelő.

 2. Az adatkezelés célja: Az érintettek számára személyesen, telefonon, e-mailen keresztül nyújtott információszolgáltatás teljesítése.

 3. Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása. A hozzájárulást megadottnak kell tekinteni, ha az érintett a visszahíváshoz szükséges adatait megadja az Adatkezelőnek, valamint, ha e-mailen keresztül fordul az Adatkezelőhöz.

 4. A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái: Az Adatkezelő információ adással foglalkozó munkavállalói.

 5. A kezelt adatok köre: név – azonosítás; telefonszám – kapcsolattartás; e-mail cím – kapcsolattartás; dátum, óra, perc – azonosítás.

 6. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki személyesen, telefonon, e-mailen keresztül az Adatkezelő ügyfélszolgálati tevékenységét ellátó munkavállalóival kapcsolatba lép.

 7. Az adatkezelés időtartama: A válaszadás napjától számított 3 hónapig.

 8. Az adatkezelés folyamata:

  1. az érintett személyesen, telefonon vagy e-mailen fordul az Adatkezelőhöz;

  2. az Adatkezelő ügyfélszolgálati tevékenységét ellátó munkavállalója meghallgatja az érintettet, illetve értelmezi a küldött e-mailt;

  3. a kérést, igényt szükség szerint pontosítja az érintettel.

  4. vagy megadja a választ, vagy felajánlja az érintett részére a témában történő tájékozódás után a visszahívást, ilyen esetben pontosítja a visszahívás optimális időpontját, e-mail esetén jelzi, hogy a válaszadás várhatóan mikor fog megtörténni;

  5. az azonnal meg nem válaszolt kérdés esetén rögzíti az érintett adatait az erre rendszeresített Hívásnaplóba.

  6. az ügyfélszolgálati tevékenységét ellátó munkavállaló a Hívásnaplóban rögzített adatokat 3 havonta felülvizsgálja, az érintett reklamációja nélkül lezárt esetekben az adatokat törli a nyilvántartásból.  1. Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing

 1. Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő honlapján található tartalmak közösségi oldalakon történő megosztása, az erre való figyelemfelhívás, marketing. ( https://www.facebook.com/szemerevet/ )

 2. Az adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelő közösségi oldal(ak)on lévő profiljához kapcsolódó adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.

 3. A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái: Az Adatkezelőnek a közösségi marketinget támogató munkavállalói, az IT szolgáltatást, illetve tárhelyszolgáltatást végző adatfeldolgozói.

 4. A kezelt adatok köre és célja: név – azonosítás; használatos fotó – azonosítás; hozzászólás – vélemény, hozzászólás kifejezése; értékelés – vélemény, hangulat kifejezése; kérdés/kérés tartalma – a válaszadás input adata.

 5. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő közösségi oldalait látogatják, követik, az azon elhelyezett tartalmakhoz viszonyulnak (like/dislike), azokhoz hozzászólnak, azokat megosztják saját ismerőseik között részben vagy teljes körűen.

 6. Az adatkezelés időtartama: A leiratkozásig, illetve az Adatkezelő közösségi oldalának működéséig.

 7. Az Adatkezelő Facebook oldalán a látogatók, kommentelők részéről közzétett személyes adatokat az Adatkezelő nem kezeli. Bármely jogellenes, sértő tartalom esetén az Adatkezelő jogosult törölni az adott tartalmat. További információ: https://www.facebook.com/legal/terms/update  1. Banki adatokkal kapcsolatos adatkezelés

 1. Az adatkezelés célja: az érintett részéről történő pénzügyi teljesítés elősegítése.

 2. Az adatkezelés jogalapja: A banki átutalással kapcsolatos adatok megadása önkéntes hozzájáruláson alapul.

 3. A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái: Az Adatkezelő számviteli feladatokkal foglalkozó munkavállalói, a könyvelési, számviteli szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozói.

 4. A kezelt adatok köre és célja: név (számlabirtokosé) – azonosítás; e-mail cím (postai cím) – a díjbekérő és számla küldéséhez szükséges; bankszámlaszám – azonosítás; közlemény – azonosítás; összeg – a teljesítéshez szükséges.

 5. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki banki átutalási móddal kíván fizetni.

 6. Az adatkezelés időtartama: A hatályos számviteli szabályoknak megfelelően.

 7. Az adatkezelés folyamata:

  1. az Adatkezelő díjbekérőt/számlát küld az érintett e-mail (postai) címére.

  2. az érintett átutalja a megfelelő összeget az Adatkezelő bankszámlájára.

  3. az Adatkezelő ellenőrzi az átutalást.

  4. az átutalással kapcsolatos adatok bekerülnek az Adatkezelő könyvelési rendszerébe, melyhez kizárólag csak az Adatkezelő számviteli feladatokkal foglalkozó munkavállalói, valamint Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló könyvelő, mint e tekintetben adatfeldolgozó férhet hozzá.

  1. Panaszkezelés

 1. Az adatkezelés célja a panasz közlésének lehetővé tétele, az érintett és panasza azonosítása, valamint a törvényből szerint kötelezően rögzítendő adatok felvétele, illetve a panasz kivizsgálása, rendezés kapcsán szükséges kapcsolattartás.

 2. Az adatkezelés jogalapja: A panasz megtétele önkéntes hozzájáruláson alapul, de a megtett panasz esetén a kezelt adatok vonatkozásában a fogyasztóvégelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) alapján kötelező.

 3. A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái: Az Adatkezelő panaszkezeléssel foglalkozó munkavállalói.

 4. A kezelt adatok köre és célja: A panasz azonosítója –azonosítás; név – azonosítás; A panasz beérkezésének időpontja – azonosítás; telefonszám – kapcsolattartás; a hívás időpontja – azonosítás; a beszélgetés során megadott személyes adatok – azonosítás; számlázási/levelezési/e-mail cím – kapcsolattartás; panaszolt termék/szolgáltatás/magatartás – panasz kivizsgálása; csatolt dokumentumok – panasz kivizsgálása; panasz oka – panasz kivizsgálása; maga a panasz – panasz kivizsgálása.

 5. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki megrendelt, igénybe vett szolgáltatásra/termékre, és/vagy az Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja.

 6. Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli a vonatkozó és hatályos Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján, kötelezően.

 7. Panaszt

  1. a szemerevet@t-online.hu e-mail címen, lehetőleg az e-mail „Tárgy” rovatában a PANASZ szó feltüntetésével, vagy

  2. postai úton a SZEMERE-VET ÁLLATORVOSI RENDELŐ 1185. Budapest, Üllői út 576. címre

lehet eljuttatni az Adatkezelő részére.

Személyesen, szóban megtett panaszról jegyzőkönyvet kell felvenni.

 1. A Fgytv. rendelkezésének megfelelően az írásbeli panaszt az Adatkezelő a panasz beérkezését követő harminc napon belül, vagy ha jogszabály ennél rövidebb határidőt állapít meg, annak lejártáig köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját az Adatkezelő indokolni köteles.

 2. Az adatkezelés folyamata:

  1. az érintett a maga által választott módon közli a panaszát az Adatkezelővel.

  2. szóbeli panasz esetén az Adatkezelő jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról.

  3. az Adatkezelő megvizsgálja a panasz összes körülményét, és ezek alapján határidőn belül megválaszolja azt.

  4. az Adatkezelő törekszik a panasztevő számára megnyugtató módon rendezni a panaszt.

 1. Mit kell tudnia a honlapunk látogatójaként a cookie-k (sütik) alkalmazásáról?

 1. Az Adatkezelő http://szemerevet.hupont.hu/ honlapján a bárki számára hozzáférhetően közzétett tartalmak megtekintése személyes adatok megadása nélkül lehetséges. A honlap a látogatókról automatikusan az alábbi adatokat rögzíti: a látogató IP-címe, a látogatás időpontja, a weboldalon megtekintett aloldalak és tartalmak. Ezeket az adatokat az adatkezelő kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a honlap biztonságos működésének az ellenőrzésére használja fel.

 2. A honlapon, mint az elérhető más honlapokon döntő többségén is, úgynevezett „cookie”-k (sütik) működnek, melyek a honlap használatával kapcsolatos információkat őriznek meg. Ezek lehetővé teszik a Google Analytics szolgáltatásainak igénybe vételét. A sütikben tárolt adatok kezelésének célja a felhasználói élmény növelése és a honlap online szolgáltatásainak fejlesztése. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak.

 3. A honlap látogatása során a számítógépre elhelyezett sütiket a felhasználó a saját számítógépéről bármikor eltávolíthatja, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. Ezzel kapcsolatos további információ a https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/ és a https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=hu magyar nyelven is olvasható oldalakon olvasható.

 4. A honlap tartalmaz úgynevezett Facebook képpontokat is, melyek lehetővé teszik a Facebook számára, hogy sütik, adatgyűjtő jelek és hasonló adattárolási technológiák használatával adatokat gyűjtsön vagy kapjon az oldalról, és ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújthat, és célzott hirdetéseket jeleníthet meg azoknak, akik előzőleg felkeresték az Adatkezelő honlapját. A honlap látogatója bármikor dönthet úgy, hogy nem kívánja az adatoknak a hirdetések célzása érdekében történő gyűjtését és felhasználását. Ezzel kapcsolatos további információ a https://www.facebook.com/about/privacy magyar nyelven is olvasható honlapon olvasható.

 5. Az adatkezelő a honlapon keresztül, jellemzően az „Írj nekem itt!” link segítségével kezdeményezett, e-mailben közölt kérdéseket, ötleteket, javaslatokat, észrevételeket a folyamatok, termékek és szolgáltatások fejlesztése céljából felhasználja és tárolja. Az ezzel kapcsolatos adatok megadása önkéntes, a fenti célokkal történő adatkezeléshez való hozzájárulást az adatkezelő az e-mail elküldésével megadottnak tekinti. Az ötleteket, véleményeket, észrevételeket tartalmazó e-maileket az adatkezelő legfeljebb 1 évig őrzi meg, amennyiben korábban megszűnik az adatkezelés célja, annak bekövetkeztével törli az e-mailt.

 1. Kik férnek hozzá az adatokhoz?

 1. Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő és a 2. pontban illetőleg az egyes adatkezelések leírásakor bemutatott Adatfeldolgozók férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében. Személyes adatok feldolgozását alapvetően az Adatkezelő látja el, illetőleg az egyes kiszervezett tevékenységek kapcsán azt az adatfeldolgozók látják el. Ebben az esetben az Adatkezelő az adatfeldolgozók felé ad át adatot, illetve azok tevékenységük jellege folytán hozzáférhetnek adatokhoz. Az Adatkezelő felel az adatfeldolgozók tevékenységéért.

 2. Az Adatkezelő képviseletét ellátó ügyvéd szintén megismerheti az érintett személyes adatait is, ha az érintett beadványa alapján bírósági eljárás indul.

 3. Az Adatkezelő kivételes esetben adja át a személyes adatait más állami szervek számára. amennyiben

  1. az Adatkezelő az irattározásra vonatkozó jogszabályok és belső szabályzata alapján az érintett személyes adatait tartalmazó ügyet átadja a Levéltár számára,

  2. az érintettet érintő ügyben bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az érintett személyes adatait tartalmazó iratok átadása,

  3. a rendőrség megkeresi a Hatóságot, és a nyomozáshoz az érintett személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri.

 1. Végzünk-e más adatkezelő számára adatfeldolgozói tevékenységet?

Társaságunk más adatkezelő számára nem végez adatfeldolgozói tevékenységet.

 1. Milyen adatbiztonsági intézkedéseket teszünk?

 1. Az Ön által megadott személyes adatokat elsődlegesen a jelen Tájékoztató elején megadott adatfeldolgozó szokásos védelmi rendszerekkel ellátott szerverein, részben a saját informatikai eszközeinken, papír adathordozó esetén székhelyünkön, illetve telephelyünkön megfelelően elzárva tároljuk. A személyes adatok tárolásához más közreműködő szolgáltatását nem vesszük igénybe.

 2. Az elvárható intézkedésekkel gondoskodunk arról, hogy a személyes adatokat védjük többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

 3. Az elektronikus formában, fájlban, felhőben tárolt adatokhoz való hozzáférés biztonsága érdekében kellő biztonságot adó, erős jelszavas védelmet alakítunk ki és azt kellő gyakorisággal frissítjük.

 4. Gondoskodunk arról, hogy a rendszereinkben a hozzáférések naplózottak legyenek és a napló adatokat rendszeresen elemezzük. Bármely rendellenességre utaló jel esetén megtesszük a szükséges megelőző vagy incidens kezelő intézkedéseket.

 5. Biztosítjuk a jelszavak felhasználóhoz kötését a használt eszközök, rendszerek használata során, és rendszeresen ellenőrizzük azok előírás szerinti használatát. Ilyen különösen a jelszavak több felhasználó általi használatának tilalma, a jelszavak más számára elérhetetlen módon történő tárolása, a jelszavas védelem kikapcsolásának technikailag lehetetlenné tétele, ennek hiányában megtiltása.

 6. Az adatfeldolgozó számára átadott elektronikus adatok (pl. excel táblázat, word dokumentum, felhőben elhelyezett adatbázisok stb.) esetén is használjuk az adott dokumentum kapcsán elérhető jelszavas dokumentumvédelmi megoldásokat, ezzel biztosítva, hogy a dokumentum adatai esetleges illetéktelen személyhez kerülve se legyenek az illetéktelen személy által hozzáférhetőek.

 7. Az analóg módon, papír adathordozón tárolt adatok esetében is gondoskodunk a fizikai biztonságról az elzárhatóságot biztosító tárolók kialakításával, a kulcsok biztonságos őrzésével.

 8. A tevékenység végzése közben is észszerű eszközökkel gondoskodunk a papír adathordozókon tárolt adatok más számára megismerhetetlenné tételéről (pl. fedlap, dosszié használatával, a dokumentum összehajtásával stb.).

 9. A napi tevékenység végeztével elegendő időt biztosítunk arra, hogy a nap során keletkezett dokumentumok elzárt helyre kerüljenek, ahhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá. Ennek megtartását rendszeresen ellenőrizzük.

 10. Rendszeres oktatással gondoskodunk az adatbiztonság kialakításához és fenntartásához szükséges humán tényező magas szinten tartásáról. Az oktatásnak kiterjed a felhasználók felelősségének magas szinten tartására, és jó gyakorlatok kialakításával tesszük az adatbiztonság kérdését a mindennapi rutin részévé. (Pl. személyes adatokat tartalmazó laptopot, telefont a felhasználó nem hagyhat gépjárműben, azokat nem hagyhatja őrizetlenül, szállodában gondoskodik széfben történő elzárásukról stb.)

 11. Bármely felhasználó köteles a normálistól eltérő működés legapróbb jelét tapasztalva azt az Adatkezelőnek jelenteni.

 12. Az adatfeldolgozóval történő együttműködése keretében az adatfeldolgozóval kölcsönösen gondoskodunk arról, hogy megfelelően képzett és felhatalmazással, jogosultsággal rendelkező, egymás elérési adatait ismerő személyek álljanak rendelkezésre az adatbiztonságot érintő intézkedések megtételére, az adatvédelmi incidensek megelőzésére és annak bekövetkezte esetén annak hatásait csökkentő hatékony intézkedések megtételére.

 1. Mit teszünk adatvédelmi incidens esetén?

  1. Az adatvédelmi incidens megelőzésével kapcsolatos kötelezettségek

 1. Az adatvédelmi incidenst (a biztonság olyan sérülését, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi) minden észszerű és elérhető módon igyekszünk megelőzni.

 2. Adatvédelmi incidensre utaló jel esetén azt a tudomásszerzést követően haladéktalanul kivizsgáljuk és megállapítást teszünk arról, hogy az adatvédelmi incidens valóban bekövetkezett-e, vagy nem.

 3. Az adatvédelmi incidensnek nem minősülő esetben is – amennyiben abból a későbbi biztonságosabb működés érdekében következtetés vonható le – dokumentáljuk a történteket és ez alapján megtesszük a szükséges intézkedéseket.  1. Az adatvédelmi incidens bejelentése a felügyeleti hatóságnak

 1. Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomásunkra jutott, bejelentjük az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is

 2. Az adatvédelmi incidensről szóló bejelentésben legalább:

  1. ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;

  2. közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;

  3. ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;

  4. ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 1. Ha és amennyiben nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni, azok további indokolatlan késedelem nélkül később részletekben is közölhetők.

 2. Bekövetkezésük esetén nyilvántartjuk az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. E nyilvántartás lehetővé teszi, hogy a felügyeleti hatóság ellenőrizze az e cikk követelményeinek való megfelelést.

  1. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

 1. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatjuk az érintettet az adatvédelmi incidensről.

 2. Az adatvédelmi incidensről szóló tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell:

  1. az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;

  2. az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;

  3. ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;

  4. ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 1. Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

  1. az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

  2. az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

  3. a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 1. Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a bejelentés mentességi feltételek valamelyikének teljesülését.

 1. Mik az Ön, mint érintett jogai?

  1. A jogainak gyakorlásával kapcsolatos eljárás általános szabályai

 1. Az Ön, mint érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó információt és minden egyes tájékoztatást a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatóval vagy az alapján adunk meg, törekedve annak tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva történő átadásra. Bármely kivonat esetén hivatkozni kell a teljes Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató dokumentumára (azt mellékelve vagy link segítségével elérhetővé téve).

 2. Az érintettre vonatkozó tájékoztatás kizárólag az érintett részére nyújtható. Amennyiben a tájékoztatást kérő személy érintettként nem azonosítható minden kétséget kizáróan, a tájékoztatást meg kell tagadni. Ilyen esetről az Adatkezelő nevében eljáró személy köteles jegyzőkönyvet felvenni, a tények pontos rögzítésével, amely alapdokumentum lehet esetleges panaszügy kezelése során.

 3. Az azonosítás során is a Rendelet 5. cikke szerinti elvek (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság, integritás és bizalmas jelleg, elszámoltathatóság) szerint járunk el, és az azonosítást a szükséges és elégséges elv szerint végezzük el. (Például: az érintettnek az Adatkezelőnél kezelt e-mail címéről érkező kérés esetén további személyazonosítást nem kell elvégezni.)

 4. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

 5. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy megfelelően igazolta a személyazonosságát.

 6. Adatkezelőként a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül kötelesek vagyunk tájékoztatni az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk az érintettet.

 7. Amennyiben nem tudunk intézkedéseket tenni az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 8. Minden olyan címzettet tájékoztatunk valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére Adatkezelőként tájékoztatást adunk e címzettekről.

  1. Az előzetes tájékoztatáshoz való joga

 1. Adatkezelőként az Ön, mint érintett rendelkezésére bocsátjuk, illetve elérhetővé tesszük a személyes adatainak megszerzésekor az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató dokumentumát, mely tartalmazza a Rendelet 13. és 14. cikke szerinti információkat.

 2. Az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatót elhelyezzük a honlapunk láblécében elektronikusan letölthető formában, és azt szükség és lehetőség szerint kifüggesztjük az érintettek számára elérhető helyen papír adathordozón is.  1. A hozzáférési joga

 1. Ön, mint érintett a 2. pontban megadott elérhetőségeinken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet, hogy az tájékoztassuk, kezeljük-e a személyes adatait és ha igen azokat:

  1. milyen adatkezelési céllal kezeljük,

  2. milyen személyes adatait kezeljük,

  3. mely címzettekkel közöltük vagy közöljük,

  4. meddig tervezzük tárolni,

  5. amennyiben nem az érintettől gyűjtöttük: a forrásukra vonatkozó minden információról,

  6. továbbítottuk-e harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére és ha igen, milyen garanciákkal (46. cikk),

 2. A tájékoztatásnak továbbá ki kell egészülnie az érintett azon jogáról szóló információkkal is, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a felügyeleti hatósághoz címzett panaszt is benyújthat.

 3. Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátjuk. Az érintett által kért további másolatokért adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthatunk fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

  1. A helyesbítéshez való joga

Ön, mint érintett jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.  1. A törléshez való joga („az elfeledtetéshez való jog”)

 1. Ön, mint érintett a 2. pontban megadott elérhetőségeinken keresztül, írásban kérheti személyes adatainak törlését, amennyiben:

  1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;

  2. Ön, mint az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

  3. Ön, mint az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;

  4. a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;

  5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

  6. a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 1. Ha nyilvánosságra hoztuk a személyes adatot, és azt törölni kell, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 2. A törlést megtagadhatjuk, amennyiben az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges, illetve a Rendelet 17. cikk (3) bekezdése szerinti egyéb esetekben.  1. Az adatkezelés korlátozásához való joga

 1. Ön, mint érintett jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

  1. Ön, mint az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;

  2. az adatkezelés jogellenes, és Ön, mint az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

  3. már nincs szükség a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön, mint az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

  4. Ön, mint az érintett a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön, mint érintett jogos indokaival szemben.

 1. Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 2. Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.  1. Az adathordozhatósághoz való joga

 1. Ön, mint érintett jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

  1. az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy az érintett és az Adatkezelő, mint szerződéses felek közti szerződésen alapul; és

  2. az adatkezelés automatizált módon történik.

 1. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön, mint érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 2. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet „Törléshez való jogra” vonatkozó rendelkezéseket. E jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

 3. Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.  1. A tiltakozáshoz való joga

 1. Ön, mint érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön, mint érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön, mint az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

 3. Ha Ön, mint az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 4. A tiltakozáshoz való jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

 5. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

 6. Ha a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

  1. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

 1. Ön, mint érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 2. Az (1) bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

  1. az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

  2. meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

  3. az Ön, mint érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

 1. A (2) bekezdés a) és c) pontjában említett esetekben az Adatkezelőként kötelesek vagyunk megfelelő intézkedéseket tenni az Ön, mint érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve legalább azt a jogát, hogy emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

 2. A (2) bekezdésben említett döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a 9. cikk (1) bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a 9. cikk (2) bekezdésének a) vagy g) pontja alkalmazandó, és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.  1. Korlátozások

Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései tekintetében az 5. cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát, valamint az a 23. cikkben foglaltak védelméhez szükséges és arányos intézkedés egy demokratikus társadalomban. 1. Mit tehet, ha az itt ismertetett jogait nem tudja megfelelően gyakorolni?

 1. Adatkezelőként törekszünk arra, hogy Ön, mint érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogát a jogszabálynak megfelelően gyakorolni tudja és megelégedettségére záruljon minden ügy.

 2. Amennyiben személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmeit nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5

Telefon: +36 1 391 1400

Telefax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Web: naih.hu

 1. Hol érvényesítheti az adatkezeléssel kapcsolatos jogait?

Az Ön, mint érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön, mint érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek.
Amíg az oldal tulajdonosa nem helyez el itt tartalmat, addig a mai napi leglátogatottabb oldalak listája jelenik meg!

KIEMELT, REKLÁMMENTES OLDALAK

1. Szervezetfejlesztés Mesterfokon!

► Kasza Tamás összesen 25 éve a szervezetfejlesztés területén mozog. Új könyve több mint ezer vállalkozót segített, hogy megértsék a szervezetfejlesztés sorrendjét, és pontos alkalmazását.

szervezetfejlesztes.hupont.hu

2. Háztartási gép szerviz

► Indesit, Ariston, Ardo, Gorenje, Samsung, Whirlpool, Candy, Siemens, Bosch, Zanussi, Beko, Electrolux, Szakszerviz. MOSÓGÉP javítás- MOSOGATÓGÉP javítás SZÁRÍTÓGÉP javitás- VILLANY TŰZHELY FŐZŐLAP javitás 06/1-308-87-28, 06/1-359-34-54

szervizkozpont.hupont.hu

3. SATVEDA

► IGAZTUDÁS

sadvidya.hupont.hu

4. Sztárok Oldalai

► Miley Cyrus, Hannah Montana, Justin Bieber, Avril Lavigne, Selena Gomez, Hilary Duff, Beyonce, Shakira, Leonardo Dicaprio, H2O Sellőmesék, Ashley Tisdale, Demi Lovato

sztar-oldalak.hupont.hu

5. Ráckevei Anna

► színművésznő / információs honlap/

studioanfi.hupont.hu

6. PILÓTAKÉPZÉS, SÉTAREPÜLÉS, LÉGIFOTÓ MOTOROS SÁRKÁNYREPÜLŐVEL !

► Üdvözlöm! Ezt az oldalt azért készítettem, hogy bemutassam Önnek az egyik legcsodálatosabb és legszabadabb repülési formát, a motoros sárkányrepülést!

sarkanyrepulo.hupont.hu

7. Aszfaltozás Útépítés Kátyúzás 06703244623 SÁNDORASZFALT Kft. Országosan !

► Aszfaltozás, útépítés, mart aszfalt, kátyúzás országosan és Budapest területén. Akkor válasszon minket, ha Önnek nem csak az ár, hanem a minőség és a garancia is fontos!

sandoraszfalt-kft.hupont.hu

8. Szeged szállás-Szeged szállás olcsó-szegedi szálláshely- Csaba Vendégház

► Szeged szállás - szegedi szállás , panzió , apartman- A fiatalok kedvelt szálláshelye Szegeden. -Szeged belvárosához közeli szálláshely:szegedi szállás- Olcsó szállás Szegeden- 4000forint/fő/nap

szegediszallas.hupont.hu

9. SOMODI ÜGYVÉDI IRODA

► HA FONTOS A MEGBÍZHATÓSÁG

somodidr.hupont.hu

10. Aggtelek Szakal Vendégház

► Aggteleki-tó közvetlen közelében található vendégház teljes felszereltséggel!

szakalvendeghaz.hupont.hu

LEGLÁTOGATOTTABB OLDALAK (MAI).

HuPont hirdetési rendszer

1. Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

► Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

coinmoin.hupont.hu

2. ___ KÓTAJI KERÍTÉSGYÁRTÓ ___ MINDEN GYÁRI ÁRON !!!

► A DRÓTKERITÉS A LEGOLCSÓBB KERITÉS A VILÁGON. AMI SZÜKSÉGES HOZZÁ AZT NÁLUNK MEGTALÁLJA A-Z -ig. FÉM, ÉS BETON KERÍTÉSOSZLOPOK, HORGANYZOTT, ÉS ZÖLD DRÓTHÁLÓ, BETON LÁBAZATI ELEMEK, 3D-s KERÍTÉSPANELEK, ÉS KIEGÉSZITŐK.

kerites.hupont.hu

3. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS HÁZTÓL-HÁZIG NÉMETORSZÁGBA-AUSZTRIÁBA-SVÁJC ISZKIRI-TRAVEL

► HÉTFŐ-SZERDA-SZOMBAT NÉMETORSZÁG-AUSZTRIA-SVÁJC FELÉ!KEDD-CSÜTÖRTÖK-VASÁRNAP MAGYARORSZÁG FELÉ!Utazási igényeiket sms-ben vagy a 06-70-429-6227 telefonszámon tehetik meg.

velemutazz.hupont.hu

4. Névnapi verses köszöntők, képeslapok - Pál Júlia tollából

► Különleges, verses névnapi köszöntők, képeslapok, nevek jellemzése, jelentése, saját versek

nevnapikoszontok.hupont.hu

5. Ingatlanpiacról minden (elemzések, stratégiák, országosan és Budapestről)

► ingatlan, ingatlanvásárlás, ingatlaneladás, ingatlanpiaci elemzés, CSOK-os eladó budapesti ingatlanok, CSOK-os eladó Budapest környéki ingatlanok

ingatlanpiaci-elemzo.hupont.hu

6. Schwarenberg kennel, szálkás-, hosszú- és rövidszörű tacskók

► Kaninchen, törpe, standard tacskók minőségi tenyészete.

schwarenberg.hupont.hu

7. MaTi-CaR ALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON....

► Új, utángyártott, és gyári alkatrészek elérhető áron Miskolcon. Minden autótípushoz: ALFA/AUDI/BMW/CITROEN/CHEVROLET/DAEWOO/FIAT/FORD/HONDA/KIA/LANCIA/LEXUS/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/PEUGEOT/RENAULT/SAAB/SEAT/SKODA/VW alkatrészek elérhető áron..

alkatreszekmindenautohoz.hupont.hu

8. GTA San Andreas

► Minden, amit tudni kell a GTA-ról! Kódok, módok, végigjátszás és egyebek! :)

gta-sandreas.hupont.hu

9. Három szóban el tudom mondani, mit tanultam az életről: mindig megy tovább.

► "A világ minden szépségéért sem akarnám elcserélni az egyéniségemet, még akkor sem, ha nincs benne semmi különös. Én én magam vagyok, és ez több annál, amit néhányan elmondhatnak magukról."

mindigvantovabb.hupont.hu

10. Konyhabirodalom

► Egyszerűen, gyorsan, jót!

konyhabirodalom.hupont.hu

11. PRODUCATOR DE GARDURI KOTAJ

► GARDUL DIN PLASĂ DE SÂRMĂ ESTE CEL MAI IEFTIN GARD DIN LUME. LA NOI GĂSIŢI TOATE ELEMENTELE NECESARE, DE LA A LA Z. ŞI CE ESTE MAI IMPORTANT : TOTUL LA PREŢ DE PRODUCĂTOR !

gard.hupont.hu

12. Angol nyelvkönyv - azoknak akik szeretnének IGAZÁN jól angolul!

► Sokszor belefogtál már az angol nyelv megtanulásába, de mindig elakadtál? Megvan a megoldás! Ez a nyelvkönyv meg tud tanítani angolul.

angol-nyelvkonyv.hupont.hu

13. ZEMPLÉNI TÁJAK CSODÁLATOS KÉPEI, IDÉZETEK,VERSEK,KÉPEK

► ZEMPLÉN,AHOL A CSEND KEZDŐDIK! "Bízd magad barátokra. De sose vedd a barátság kincsét magától értetődőnek". Stephanie Dowrick

elvonultan.hupont.hu

14. Burkolás-gipszkartonozás kivitelezés

► Építőipari kivitelező hideg-meleg burkolást, gipszkartonozást, festést vállal Budapesten és környezetében. A helyszíni felmérés után korrekt árajánlat! Norius Holding Kft.

burkolas-festes-gipszk.hupont.hu

15. Bio vetőmagok saját kertemből

► Teremtés Könyve 1/29. „Nézzétek, nektek adok minden növényt az egész földön, amely magot terem és minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen".

biovetomag.hupont.hu

16. Dr. Estók Bertalanné Olivia honlapja

► Élményeim...

esolivia.hupont.hu

17. Finom ízek varázsa

► Sütemények és ételreceptek saját gyűjteménye

ki-suti.hupont.hu

18. Elektromos kerékpárok legolcsóbban, garanciával. +36/70-329-4217

► E-bicikli, elektromos robogó, elektromos kerékpár, akkumulátor, garancia és folyamatos alkatrész utánpótlás.

elektromosbicikli.hupont.hu

19. KÓTAJSKÉ CENTRUM VÝROBY DRÔTENÉHO PLETIVA, A BETONOVÝCH

► DRÔTENÝ PLOT JE NAJLACNEJŠÍ PLOT NA SVETE. HOCIČO BUDETE K TOMU POTREBOVAŤ, U NÁS NÁJDETE ÚPLNE VŠETKO. A ČO JE NAJDÔLEŽITEJŠIE: ZA VÝROBNÚ CENU!

novyplot.hupont.hu

20. Homérosz,Toldi,Csontváry a NAPÚTon, Minósz/Mithrász, 3500 éves szupernaptár

► “Krónikákat, történelmet lehet hamisítani, de a Nap járását az égen nem!” Iliász a napúton? Odüsszeia, mint vízöntő-paradoxon tanulmány? Kitatált-e a Képes Kor-nika? Bronzkori szupernaptár?Nap-Hold-Vénusz:Toldi trio, MINÓSZ Kréta és MITHRÁSZ kultusz.

naput.hupont.hu

21. RE - FLEXI - OK

► "Ágyúval verébre?!"

reflexiok.hupont.hu

22. Tanulj velem könnyen németül!

► Oldalamat azoknak ajánlom akik el szeretnék sajátítani a német nyelv alapjait. könnyen, egyszerűen,gyorsan.

konnyennemetul.hupont.hu

23. MÉREGTELENÍTÉS REG-ENOR A TÚLSÚLY ÉS AZ ÖREGEDÉS ELLEN! RO VIZTISZTÍTÓK!

► BIOBOLT WEBÁRUHÁZ: TERMÉKBEMUTATÓ- ENERGIA MEGTAKARÍTÁSÁRA ÉS KÖRNYEZET VÉDELEMRE ALKALMAS TERMÉKEKET, TERMÉSZETES ALAPANYAGOKBÓL KÉSZÜLT TÁPLÁLÉK KIEGÉSZÍTŐKET KÍNÁLUNK! VÍZTISZTÍTÓK AZ EGÉSZSÉGÉRT!

meregtelenites.hupont.hu

24. GLUTÉNMENTES ÖVEZET

► Hogyan fogyhatsz 50 felett gluténmentes diétával?

glutenmentesreceptek.hupont.hu

25. Vörös pöttyös könyvek rajongói oldala - Vörös pöttyös? Szeretem

► Üdvözöllek a könyvek Világába, kérlek nézz be hozzám, akár válogathatsz kedvedre. Olvasni jó, itt elfelejtheted a gondodat, mert a Könyv Szelleme segit megvigasztalni, csak kérd szívvel. Az Időtlen szerelem Kerstin Gier fantasyjának rajongói oldala.

vorospottyos-konyvek.hupont.hu

26. MaTi-CaR Alkatrész- Koreai és Japán autóalkatrészek elérhető áron Miskolcon

► Gyári-, utángyártott Koreai és Japán alkatrészek elérhető áron Miskolcon! CHEVROLET/DAEWOO/HONDA/HYUNDAI/ISUZU/INFINTI/KIA/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/TOYOTA

japanautoalkatresz.hupont.hu

27. CSILLOGÓ képek, feliratok és sok más dolog! Honlapkészítéshez kiegészítők.

► Üdvözöllek az oldalamon! Fotóim, Képeslapjaim Emlékversek, csillogó képek, feliratok, sorelválasztók, és még sok minden...A listát még bővítem, érdemes benézni hozzám!

vajdamariann.hupont.hu

28. Dazer ultrahangos kutyariasztó

► Vannak kutyák akik csak akkor vesznek komolyan, ha kapnak egy kis zavaró ultrahangot!

ultrahangoskutyariaszto.hupont.hu

29. MAGYAR Locsolótömlő, ipari tömlő, öntözés, kert, otthon

► locsolótömlő, kerti tömlő, szivattyútömlő, szívótömlő, tömlővég, tömlőösszekötő, tömlőcsatlakozó, szivattyú, gyorscsatlakozó, 1"-os gyorscsatlakozós rendszer, bilincs, szórófej, takaróponyva, szerelvény, Weekend Master, Master Extra, Master Plus, ATS

locsolotomlo.hupont.hu

30. Érd info

► Minden információt ÉRDről az ÉRDi polgároknak és az ÉRDeklődőknek.

erd.hupont.hu

31. KISBIG KIFŐZDE

► A magyar konyha és a világ ízei hagyományos kézműves technológiával valódi alapanyagokból!

kisbig.hupont.hu

32. Ingyen internet Wifi netvadász antennával nagy távolságról!

► WIFI ANTENNABOLT-WEBÁRUHÁZ A 1174.BOCSKAI U 29,WIFI NETVADÁSZ KAMIONRA TEL:+36309847295,0612570573

wiffi.hupont.hu

33. Álomfejtés

► Az embereket ősidők óta foglalkoztatják álmaik.Honnan erednek ezek a múló misztikus képsorok?Vajon mit jelentenek? Itt megtalálod a válaszokat,és az álomszótár segít az álom megfejtésében.

alomfejtes.hupont.hu

34. Lap-FölDI 2 - Online hírek és érdekességek

► Üdvözlöm a Kedves Olvasót! Lap-Föld az online média apró szegmense, ahol Önöket tájékoztatjuk a mindennapokról- hírek, tudósítások, érdekességek, és sok egyéb... fókuszban szűkebb pátriámmal- Tapolcával. Dancs István

lapfoldiketto.hupont.hu

35. PRO-SPORT

► Bács-Kun Sport - Bácsalmás, Kunbaja és környéke sportja - folytatás: 2011./XVI. évfolyam Labdarúgás, Kézilabda, Asztalitenisz, Cselgáncs, Diáksport, BSC 1913-2013.

pro-sport.hupont.hu

36. ANTENNABOLT-WEBÁRUHÁZ A BP 1174.BOCSKAI U 29.

► TEL:0612570573,+36309847295 MINDIGTV,FÖLDI ANTENNA, MŰHOLDVEVŐ,KAMION ANTENNABOLT.

sat.hupont.hu

37. OLCSÓ UJ CSOMAGOLÁS SÉRÜLT -SZÉPSÉGHIBÁS TERMÉKEK LEÉRTÉKELT ÁRON

► MINDEN EGY HELYEN ,ÉPITKEZIK,KERTÉSZKEDIK , SPORTOLNA VAGY JÖN A BABA??AMI NÁLLUNK NINCS AZT BESZEREZZÜK KÉRÉSÉRE KEDVEZMÉNYES ÁRON ÉS HÁZHOZ SZÁLLITJUK, HA KELL. TEL 06209978798 BPXVII KER .email:zolt@tvn.hu VÁRJUK KÉRDÉSEIT SEGITÜNK

olcso-easy.hupont.hu

38. Nem minden Fekete-Fehér

► Figyelmeztetés!!! Fiúk kizárva! Nem minden fekete-fehér, még ha ez az oldal az is! XD

olvaso-oldal.hupont.hu

39. Születésnapi köszöntő képeslapok,Névnapra virágok,png képek,

► Izabella képei

bellakep.hupont.hu

40. MaTi-CaR Alkatrészek - AUTÓALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON...

► Új, utángyártott alkatrészek kedvező áron Miskolcon. AUDI, BMW, CITROEN, CHEVROET, DAEWOO, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, KIA, MAZDA, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SEAT, SKODA, VW alkatrészek! Szinte minden autóhoz alkatrészek elérhető áron..

maticar-alkatreszek.hupont.hu

41. ANTENNA SZAKÜZLET és WEBÁRUHÁZ BP.1174 BOCSKAI 29!

► TEL:0612570573,+36309847295.MŰHOLDAS és FÖLDI DIGITÁLIS HD vételhez mindenféle antenna és kiegészítők nagy választékban kaphatóak a szaküzletben.Egyéni vásárlók és antenna szerelők megrendeléseit várjuk.

antennaszerelozona.hupont.hu

42. Lámpa alkatrész,üvegbura,lámpabura,paraszt bura,csilláralkatrész,csillár

► Petróleum lámpa alkatrész,üvegbura lámpabura.Elérhetőség:Mobil:0620/416-1273,E-mail:uvegbura28@gmail.com

lampaalkatreszek.hupont.hu

43. Nagymamám konyhájából

► receptek a kredenc mélyéről

nagymamamkonyhajabol.hupont.hu

44. Vertikális és Horizontális szélturbinák Katalógusa. 2008 - 2019

► Vertikális és Horizontális szélturbinák szines Katalógusa a nagyvilágból. >>> Redaktion: Peter Borsanyi Techniker >>> Savonius-Balaton HUNGARY 2008 - 2019

savonius-balaton.hupont.hu

45. Kasza Tamás, Lezárás Specialista Oldala

► Ha már értékesítesz, akkor keress vele pénzt is, ismerd meg a lezárás lépéseit: www.lezarasspecialista.hu

lezarasspecialista.hupont.hu

46. PAVILON PIACI ÁRUS SÁTOR GARÁZS RENDEZVÉNY SÁTOR SÁTORGARÁZS PONYVAGARÁZS

► ÁRUS PIACI SÁTOR, PAVILON, RENDEZVÉNY SÁTOR! VATTACUKOR ÉS POPCORN GÉPEK! VIP AUTÓBÉRLÉS!

pavilon.hupont.hu

47. DÉNER KÉSZHÁZAK és KÖNNYŰSZERKEZETES HÁZAK

► ENERGIATAKARÉKOS ELEGÁNS MINŐSÉGI NAGYPANELES KÉSZHÁZAK, KÖNNYŰSZERKEZETES HÁZAK

keszhaz-vivex.hupont.hu

48. Keller cukrászat honlapja: torták, aprósütemények, pogácsák

► Honlapunkon megnézheti az általunk készített termékek fényképeit és tájékoztatást kap árainkról.

kellercukraszat.hupont.hu

49. A TOPI AUTÓSISKOLA: 28 ÉVES

► Bízzon tapasztalatunkban, állunk rendelkezésére, mert vezetni jó!

topijogsi.hupont.hu

50. Lelkünk, tudatunk és testünk egyensúlya

► Visszaadni az erőt a domináns agyfélteke elülső és hátulsó agyterületének összehangolására, hogy tudatos választásra legyünk képesek. Választásra, ami megváltoztatja a múltat, hogy olyanná formálhassuk a jövőt, amilyenné alakítani valóban szeretnénk

lelkiegyensulyunk.hupont.hu

51. Háztartási gép szerviz

► Indesit, Ariston, Ardo, Gorenje, Samsung, Whirlpool, Candy, Siemens, Bosch, Zanussi, Beko, Electrolux, Szakszerviz. MOSÓGÉP javítás- MOSOGATÓGÉP javítás SZÁRÍTÓGÉP javitás- VILLANY TŰZHELY FŐZŐLAP javitás 06/1-308-87-28, 06/1-359-34-54

szervizkozpont.hupont.hu

52. TEGYÜK SZÉPPÉ A VILÁGOT!

► "Sokkal könnyebb változtatni azon, amit te teszel, mint azon, amit más tesz." Donald Walsch: Beszélgetések Istennel

tegyukszeppeavilagot.hupont.hu

53. K-APU

► ELÉRHETŐSÉG: pales1717@freemail.hu OLDAL ELŐZMÉNYEI: hajnalhasadas, napcsillag, hatodiknapon, csillagszeme, csillag-szeme, o-megacsillag és palesnapes hupont.hu oldalak

k-apu.hupont.hu

54. Kondor Béla Általános Iskola

► _____________.-1181 Budapest, Kondor Béla sétány 7-._____________ Alapítvány számlaszáma: 11718000-20456166 Adószám:18507739-1-43 Telefon: 06-1-291-0807

kondor.hupont.hu

55. Idézetek és minden ami csajos *.*

► Nem volt tökéletes, semmi ilyesmi. Nem volt a tündérmesék szőke hercege, vagy mit tudom én. Időnként igyekezett olyan lenni, de akkor szerettem a legjobban, ha nem erőltette.

rainbowidezetek.hupont.hu

56. Minden ami számvitel... A-tól Z-ig

► Számvitel vizsgára készülsz, vagy szeretnéd ismereteidet bővíteni, netán most ismerekedsz a tantárggyal vagy csak egyszerűen kíváncsi vagy? Ha a válasz igen, akkor itt a helyed! Gyere, és számvitelezz Te is!

szamvitelezz.hupont.hu

57. SIK BÉLA RÁDIÓ GYŰJTEMÉNYÉNEK BEMUTATÁSA

► RÁDIÓMÚZEUM RADIOMUSEUM

sikbela-radio.hupont.hu

58. Huszár Lajos Éremtár, Gyöngyös

► Magyarország 1000 éves története érmeken és emlékérmeken - egy különleges kiállítás Gyöngyös belvárosában

eremtar.hupont.hu

59. HORVÁTORSZÁG, DALMÁCIA, TURANJ ÖSSZKÖZMŰVES KLÍMÁS MOBIL HÁZAK KIADÓK.

► Zadartól 23 km-re délre, 4 km-re Biográd előtt helyezkedik el TURANJ.(Budapesttől 633 km) Tel.: 0631 7898920 (WhatsApp, Viber) dalmaciazadar@gmail.com http://www.horvatorszag-turanj.hu 180 és 560 €/hét/ház, szezontól függően. Magyar személyzet.

virservistravel.hupont.hu

60. Naked Light

► Az idézet kifejezi az összes érzésed.Néha sírásra ,néha nevetésre késztet.

sajatidezetek.hupont.hu

61. ZSUZSAMAMA ELSŐ FŐZŐOLDALA

► Sütés, főzés, kezdőknek és haladóknak. ZSUZSAMAMA MÁSODIK FŐZŐOLDALA linkje: http://zsuzsamamaketto.hupont.hu/

zsuzsannamama.hupont.hu

62. FŰTŐMOTOR-ELLENÁLLÁS-FŰTŐRADIÁTOR - MaTi-CaR Alkatrészek Miskolcon...

► Audi BMW Chevrolet Citroen Dacia Daewoo Fiat Ford Honda Hyundai Isuzu Iveco Kia Lanci Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Saab Seat Skoda Suzuki Toyota Volvo VW fűtőmotor előtét ellenállás, fűtőradiátor, fűtőventillátor

futomotorelotetellenallas.hupont.hu

63. Körömfutár,Poly Acrylgel,Proxxon,JD8500,Gyakorlókéz,LEDUV lámpa.

► Proxxon,JD8500 körömcsiszoló,asztali és LEDUV lámpa,gyakorlókéz,műköröm géllakk nyomdalemez,2MBeauty,Pearl,Moyra,Mystic Nails műköröm Budapest,körömdíszítő akril vizes matrica,paraffingép,ajándék ötletek,fusion poly hybrid acrylgel,FusionTip sablon

koromfutar-nailexpress.hupont.hu

64. ZaZa Kutyaruha

► Kutyahidegben, kutyaruhában, tiszta marad, legalább a kabát alatt. Kutyaruhák egyedi méretre

zaza-kutyaruha.hupont.hu

65. BETEKINTÉS AZ ÓVODAI ÉLETBE - Goró Erzsébet óvónő

► " Gyermekkorunk jelei ott maradnak életünk helyszínein, ahogy a virág illata is ott marad a szobában, amit díszített" - Chateubriand

ovodaivilag.hupont.hu

66. csak csajoknak!! εїз

► divat,állatok, sztárok,képek.stb...... itt minden van ami egy lányt érdekelhet

csajszik-figyelem.hupont.hu

67. Lakatos Budapest

► 40 éves tapasztalattal rendelkező lakatos Budapest területén és környékén vállalja kerítések, kapuk, korlátok, tetőszerkezetek elkészítését 06 70 592-7584; kovacsoltvaskerites@yahoo.com

lakatosbudapest.hupont.hu

68. Igényes borovi fenyőbútor olcsón! +36/70-329-4217

► A ház minden zugát otthonná varázsoljuk! Hálószoba, nappali, étkező, gyerekbútor, előszoba fal, íróasztal, polc, nekünk nem okoz gondot!

fenyofabutor.hupont.hu

69. MINŐSÉGI ANGOL HASZNÁLTRUHA - BÁLÁS RUHA NAGYKERESKEDÉS

► - HASZNÁLT RUHA, BÁLÁSRUHA NAGYKERESKEDÉS - Originál bontatlan nyers bálák és fajtára válogatott szezonális áruk OLCSÓN, JÓ MINŐSÉGBEN! KÖZVETLENÜL AZ IMPORTŐRTŐL!

angolbala.hupont.hu

70. Személyre szabott utazás!

► Utazási tanácsadóként kényelmesebbé és egyszerűbbé teszem a nyaralásod szervezését! Tervezz velem, utazz a nagyilágban és vedd igénybe ingyenes szolgáltatásom! bernadettgyongyosi@gmail.com Tel:20/989-3823

utazasitanacsado.hupont.hu

71. Andi77 tuti tárkonyha

► Kipróbált, ismert, könnyen elkészíthető finomságok receptjeit gyüjtöttem össze

andi-tutireceptek.hupont.hu

72. érembolt (limited issue) Lapis András szobrászművész érmei

► Kedvező ár! Gazdag választék! Magas művészi színvonal, alacsony példányszám! Kapcsolat: +36 30 9 68 41 63

erembolt.hupont.hu

73. Igényes borovi fenyőbútor olcsón! +36/70-329-4217

► A ház minden zugát otthonná varázsoljuk! Hálószoba, nappali, étkező, gyerekbútor, előszoba fal, íróasztal, polc, nekünk nem okoz gondot!

vizifenyobutor.hupont.hu

74. Igényes borovi fenyő bútor olcsón! +36/70-329-4217

► A ház minden zugát otthonná varázsoljuk! Hálószoba nappali étkező gyerekbútor előszoba fal íróasztal polc nekünk nem okoz gondot!

borovifenyobutor.hupont.hu

75. Jogi tanácsadás, Családjog, Ingatlanjog, Bontóper, Cégjog, budapesti ÜGYVÉD

► Bontóper, ingatlan adásvételi jogi tanácsadás, családjog, ingatlanjog, öröklésjog, cégjog, kártérítési jog Dr Mohos Gábor ügyvéd Budapest XIII. 06-20 354 8963

jogimegoldasok.hupont.hu

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 80
Tegnapi: 35
Heti: 304
Havi: 1 053
Össz.: 108 277

Látogatottság növelés
Oldal: Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató
SZEMERE-VET ÁLLATORVOSI RENDELŐ - © 2008 - 2019 - szemerevet.hupont.hu

A HuPont.hu honlap ingyen regisztrálható, és sosem kell érte fizetni: Honlap Ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: budapest pestszentl?rinc-pestszentimre kft e mail - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »